การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร

อบต.หลุบเลาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร 

วันจันทร์ที่ 27  มิถุนายน  2565 

ณ ห้องประชุมศรีสกล เอ โรงเเรมเดอะมาเจสติคสกลนคร(เอ็ม.เจ.) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร