ประชาสัมพันธ์ร้านค้า/ร้านอาหารในชุมชนปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกแลโฟม ทุกวันที่ 15 ของเดือน