กิจกรรมการสร้างพื้นที่สีเขียวขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

กิจกรรมการสร้างพื้นที่สีเขียวประจำปี 2564 

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบหลุบเลา