Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ขอรับการสงเคราะห์ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

ลงพื้นพื้นบ้านคนพิการ ในตำบลหลุบเลา โดยงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งขอรับการศ่อมแซมบ้านคนพิการ จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร บ้านนายอุดร ผุยมูลตรี ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม