การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อบต.หลุบเลา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร อบรมเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อบรมด้านอาชีพทางออนไลน์ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน