Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อบต.หลุบเลา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร อบรมเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อบรมด้านอาชีพทางออนไลน์ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ติดต่อสอบถาม