Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้า ๑ ตำบล ๑ OTOP

การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีหลากหลาย การนำใบกัญชามาสกัดเพื่อทำสบู่ก้อนและสบู่เหลว

ติดต่อสอบถาม