โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้า ๑ ตำบล ๑ OTOP

การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้มีหลากหลาย การนำใบกัญชามาสกัดเพื่อทำสบู่ก้อนและสบู่เหลว