Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

การขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ว่างงาน

การขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ รวมกลุ่มฝึกทำสานเปลผ้าจากเศษผ้านำกลับมาสร้างมูลค่า นำมาเป็ยสินค้าชุมชน

ติดต่อสอบถาม