กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้สร้างศักยภาพสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาอาชีพของผู้สูงอายุอบต.หลุบเลาร่วมกับสำนักงานจัดหางานสกลนครและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร