Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

งานเกษตรอินทรีย์ของดีตำบลหลุบเลา

ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหลุบเลา งานเกษตรอินทรีย์ของดีตำบลหลุบเลา จัดในช่วงเดือน กรกฏาคม -สิงหาคม ของทุกปี เป็นงานแสดงพืชผักผลไม้ นวัตกรรมทางการเกษตร มีการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำหน่ายสินค้าชุมชน มรการประกวดธิดาผลไม้กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ติดต่อสอบถาม