ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงานเพื่อเสริมสร้างการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย สำนักปลัด อบต.หลุบเลา