Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าริมทาง

   ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันจากไฟป่า หรือการเผาในที่โล่งแจ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิเศษ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ

    เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าริมทาง รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนผ่านพื้นที่เกิดไฟป่า หรือบริเวณที่มีการเผาวัชพืชข้างทาง ซึ่งอาจทำให้ทัศนวิสัยระยะการมองเห็นสั้นลง อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากพบเห็นการเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าบริเวณริมทาง หรือเห็นการเกิดไฟป่าในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ขอให้แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบลเา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4209-9707

 

ติดต่อสอบถาม