Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในชุมชน

    องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในชุมชน

⇒ ประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย

ติดต่อสอบถาม