ผลการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลุบเลา ประจำปี 2564