Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปี2565

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ปี2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่12 – บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสาร ส่วนที่1  เอกสาร ส่วนที่2 เอกสาร ส่วนที่3

 

ติดต่อสอบถาม