การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายโสวัฒน์  ลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง มอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)