ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นการเปิดศูนย์พักคอย(CI)ตำบลหลุบเลา