การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ

การฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล