Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรอินทรีย์ตำบลหลุบเลา

นายโสวัฒน์ ลาวัลย์ นายกอบต.หลุบเลา พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ติดต่อสอบถาม