รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

ศพด.บ้านจัดระเบียบ ศพด.บ้านฮ่องสิม และศพด.บ้านหลุบเลาร่วมกันรณรงค์ต้าภัยยาเสพติด