มอบอุปกรณ์ให้กับคนพิการ

งานสังคมสงเคราะห์จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในตำบลหลุบเลา