คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหลุบเลา

การประชุมพิจารณาการบริการจัดการดูแลระยะยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณา