Skip to content

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร

คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหลุบเลา

การประชุมพิจารณาการบริการจัดการดูแลระยะยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณา

ติดต่อสอบถาม