ชุมชนนวัตกรรมแปรรูปดีเด่น

การส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปสกัดจากสมุนไพรในชุมชน